Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 Nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

 

1. Aké sú naše identifikačné a kontaktné údaje?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše identifikačné a kontaktné údaje:

 

Prevádzkovateľ:

Absolute Real, spol. s r. o.

Sídlo: Sekurisova 1920/ 4, 841 02 Bratislava

IČO: 54265509

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“) 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

pre poštovú komunikáciu:

 • korešpondečná adresa: Absolute Real, spol. s r. o., Sekurisova 1920/ 4, 841 02 Bratislava

pre elektronickú komunikáciu:

pre telefonickú komunikáciu:

 • telefonický kontakt: 0948 046 680

 

Dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

(ďalej len „dozorný orgán“)

 

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 

3. Aký je účel a právny základ spracúvania osobných údajov? 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby resp. môže dôjsť k spracúvaniu jej osobných údajov na tieto účely:

 • Zmluvné a predzmluvné vzťahy - klienti - vypracovanie dokumentov pre zrealizovanie realitného obchodu - uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní, Dohody o zložení zálohy, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, atď. Najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy.

Právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy.

 • Vypracovanie Záznamu o obhliadke - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je v tomto prípade potencionálny kupujúci, resp. nájomca, za účelom potvrdenia, že mu bola daná nehnuteľnosť predstavená prostredníctvom našej spoločnosti.

Právnym základom je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. oprávnený záujem prevádzkovateľa. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou.

 • Vybavovanie reklamácií - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, klienta, ktorý si uplatňuje reklamáciu

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

 • Evidencia databázy ponuky a dopytu - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je v tomto prípade potencionálny kupujúci, predávajúci, resp. nájomca alebo prenajímateľ, za účelom zaradenia tohto klienta do firemnej databázy klientov hľadajúcich alebo ponúkajúcich  nehnuteľnosť na predaj alebo prenájom.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia tj. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

 • Realizácia inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch –realizácia inzercie cez internetové realitné portály v podobe ponúkania nehnuteľností za účelom ich predaja resp. prenájmu tretej osobe. V príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia tj. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

 • Spracovanie údajov z kontaktných formulárov na sociálnych sieťach a webstránke - patrí sem odpovedanie na správy, žiadosti a dopyty potencionálnych klientov, ktorí nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného online formulára a vedenie riadnej obchodnej komunikácie.

Právnym základom je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 • Vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných dokladov - najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr.

Právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov č.  593/2003 v znení neskorších predpisov     

 • Zmluvné a predzmluvné vzťahy - sprostredkovatelia - za účelom uzatvárania obchodnoprávnych vzťahov s realitnými maklérmi, tipérmi atď.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písmeno b) Nariadenia tj. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy  a článok 6, ods. 1. písmeno c) Nariadenia tj. plnenie zákonných povinností: zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

 • Zverejňovanie fotografií a iných údajov na internete - ide o fotografie a iné údaje o dotknutých osobách - realitných maklérov na webovej stránke a na iných komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľa

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 • Správa archivácie, evidencie pošty a reklamácií - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia správy registratúry - evidencie a archivácie zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa. Evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

Právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Riešenie žiadosti dotknutej osoby GDPR – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom uplatňujúcej práva podľa Nariadenia za účelom ich vybavenia (žiadosti). Spracúvanie sa týka bežných osobných údajov. Týka sa dotknutej osoby, ktorá uplatňuje svoje práva podľa Nariadenia.

Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom v súlade s legislatívou EÚ (Nariadenie 679/2016) a zákonom č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov) podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

 • Plnenie zákonných povinností z hľadiska AML -  ide napr. o identifikáciu klienta, b) identifikáciu konečného užívateľa výhod, získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu, zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu.

Právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa v zmysle § 7, 8 a 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

 

4. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutnú dobu v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného Nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s Nariadením.

 

5. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

V súvislosti s plnením zmluvy môžu byt' Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napríklad: 

 • realitným maklérom, 
 • advokátovi za účelom prípravy alebo posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, 
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie, 
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť, 
 • finančnému Sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti, 
 • spolupracujúcej realitnej kancelárii, ak zastupuje druhú zmluvnú stranu v spoločnom obchodnom prípade, 
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností. 

Vaše osobné údaje budú poskytované našim spolupracujúcim subjektom iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame.

 

6. Odkiaľ získavame osobné údaje:
 • priamo od dotknutých osôb pri uzatváraní zmlúv;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.),
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií.

 

7. Aké sú dôsledky prípadného odmietnutia dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi:
 • V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutá osoba mu odmietne poskytnúť osobné údaje, môže to viesť k vzniku napríklad škody, ktorej náhradu si môžeme voči dotknutej osobe uplatňovať (napr. ak by v príčinnej súvislosti s nesplnením povinnosti bola uložená sankcia). V takom prípade je poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť. V inom prípade môže byť dôsledkom neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, ktoré vyžaduje zákon, neuzavretie zmluvného vzťahu s ňou, pričom v tomto prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.
 • V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a dotknutá osoba mu odmietne poskytnúť osobné údaje, nebude možné vstúpiť do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné.
 • V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia dotknutá osoba je toto spracúvanie povinná strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku.
 • V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby jej súhlas so spracúvaním osobných údajov a dotknutá osoba ho odmietnete udeliť prevádzkovateľovi, nebude možné spracúvať Vaše osobné údaje na určený účel a primerane konať zo strany prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je však dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby udelený prevádzkovateľovi, môže ho dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením oznámenia prevádzkovateľovi na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť odvolanie udeleného súhlasu . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

 

8. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

 

9. Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z Nariadenia vyplývajú práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

9.1. Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

9.2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

9.3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva v prípade:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 ods. 1 Nariadenia),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme alebo štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou (čl. 21 ods. 1 Nariadenia), a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
 • Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

9.5. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

9.6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 6. písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

9.7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

9.8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

a. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

b. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

c. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Nariadení. 

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú účinné a platné od 24.12.2021.

Poučenie o právach dotknutej osoby - na stiahnutie